top of page
Kleur overgang-04.png

Veelgestelde vragen

Zorgprestatiemodel uitleg

Zorgprestatiemodel

 

Waarom is het zorgprestatiemodel ingevoerd?

Het oude systeem dat in de ggz werd gebruikt om geleverde zorg te registeren en factureren was niet transparant genoeg. Het was voor veel patiënten moeilijk te controleren of de informatie die op de factuur stond daadwerkelijk klopte. Om de kosten van de zorg voor de patiënt inzichtelijker te maken is er een nieuw model ingevoerd waarbij de rekeningen voor de patiënt eenvoudig en controleerbaar zijn.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De 'prestaties' bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Deze prestaties zijn overzichtelijk weergegeven op de factuur en weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

Er zijn verschillende dingen die de prijs van de geleverde zorg bepalen, zoals het beroep van de behandelaar, de duur van het consult en de plaats waar de zorg geleverd wordt. Een belangrijk verschil met het oude model is dat de prestaties in dit model niet meer gekoppeld zijn aan een traject, maar aan een dag. Dit zorgt ervoor dat er sneller gedeclareerd kan worden. Voor u betekent het dat u sneller een duidelijk overzicht krijgt van uw zorguitgaven.

Verzekering

 

Wanneer wordt er zorg bij HK Zorg vergoed door uw zorgverzekeraar?

De geestelijke gezondheidszorg die u bij HK Zorg ontvangt valt onder de basisverzekering. Voorafgaand aan uw aanmelding, verwijzing, of eerste contact met HK Zorg kan het wel zinvol zijn om uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te controleren of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken wat u vergoed krijgt. Wanneer u namelijk bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd bent kan het zo zijn dat u naast het wettelijk eigen risico van (minimaal) €385,- ook nog een aanzienlijke extra eigen bijdrage moet betalen. HK Zorg hanteert standaard 100% van de jaarlijks vastgestelde NZa tarieven voor de GGZ. Het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u uitkeert vult u dus zelf aan tot 100% van het NZa tarief.

Ook moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden, voordat de behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Ten eerste is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist verplicht. Daarnaast moeten uw psychische klachten vallen onder een DSM-5-classificatie (bijvoorbeeld depressie of adhd). De huisarts en de behandelaar van HK-zorg bekijken of de klachten onder de DSM-5-classificatie vallen. Wanneer dit niet het geval is dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Eventueel kan de behandeling dan zelf betaald worden (Kan mijn behandeling ook particulier vergoed worden?). 

Met welke zorgverzekeraars heeft HK Zorg een contract?

HK Zorg heeft voor 2024 een contract met de zorgverzekeraar DSW en Menzis. Onder DSW vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: Stad Holland, DSW en In Twente. Onder Menzis vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: Anderzorg, Hema en Vink Vink.

Met VGZ lopen de onderhandelingen nog en dit zal naar verwachting in april 2024 duidelijk worden. U leest hier altijd de actuele stand van zaken.

Hoe zit het met mijn eigen risico?

De kosten voor de zorg van HK Zorg vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dit betekent dat de eerste 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf betaald moeten worden door de verzekerde. Dit bedrag kan hoger zijn als u uw eigen risico vrijwillig hebt verhoogd. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening voor het jaar waarin het behandeltraject start. Als u dit eigen risico al bij een andere zorgaanbieder heeft betaald in hetzelfde jaar, dan wordt het eigen risico niet nogmaals in rekening gebracht.

Wat gebeurt er als ik tijdens het zorgtraject 18 jaar wordt?

Bereikt u de leeftijd van 18 jaar tijdens het zorgtraject? Dan gaat de bekostiging over van jeugdwet naar volwassenenzorg. Belangrijk daarin is dat de zorgverzekering afgesloten moet zijn op de eerste dag van de opvolgende maand waarin u 18 jaar bent geworden. Wanneer u bijvoorbeeld op 5 maart 18 jaar wordt, moet u dus vanaf 1 april verzekerd zijn. Alle afspraken tussen de 18e verjaardag en de 1e van de volgende maand vallen onder de zorgverzekering van ouders (let op: wettelijk eigen risico). In overleg kan er ook besloten worden om in deze periode geen afspraken te plannen vanwege het eigen risico

Wat gebeurt er met de rekening bij ongecontracteerde zorg?

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar HK Zorg geen contract mee heeft, betekent dat de rekening van uw behandeling bij HK Zorg niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt. In plaats daarvan ontvangt u de rekening persoonlijk. HK Zorg hanteert hierbij de tarieven die jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld. Wanneer u de rekening van HK Zorg hebt ontvangen kunt u deze doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Of de kosten volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar, hangt af van uw polis. HK Zorg kan uit coulance bij ongecontracteerde zorg een gedeelte van het bedrag van uw factuur kwijtschelden. Voor meer informatie belt u met het secretariaat. 

 

Declaraties ZPM

Wordt een intakegesprek ook gedeclareerd?

Ook de intake en/of het eerste (digitale) contact met een behandelaar valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden bij HK-zorg of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd voor de intake in rekening.

Wordt uitwerktijd ook gedeclareerd?

Tijdens uw behandeltraject bij HK Zorg wordt er door de behandelaren ook uitwerktijd gereserveerd in de agenda. De tijd die wordt besteed aan het uitwerken wordt niet in rekening gebracht. De kosten voor deze tijd zijn verwerkt in de tarieven die worden gedeclareerd voor behandelingen waarbij de cliënt aanwezig is.

Wordt mailcontact of telefonisch contact ook gedeclareerd?

Wanneer u gedurende uw zorgtraject telefonisch of via de mail contact heeft met een behandelaar wordt er in de agenda van de behandelaar tijd gereserveerd voor dit contact. De tijd die de behandelaar gereserveerd heeft voor dit contact wordt in rekening gebracht.

Wordt contact tussen de behandelaar en mijn systeem ook gedeclareerd?

Wanneer een behandelaar ten behoeve van uw zorgvraag (digitaal) contact heeft met iemand in uw systeem (=omgeving) wordt hiervoor tijd gereserveerd in de agenda van de behandelaar. De tijd die de behandelaar gereserveerd heeft voor dit contact wordt in rekening gebracht.

Wordt een overleg tussen behandelaren ook gedeclareerd?

Gedurende uw behandeltraject kan het voorkomen dat uw behandelaar het noodzakelijk acht om een intercollegiaal overleg in te plannen. Tijdens dit overleg wordt er in multidisciplinaire setting nagedacht over hoe HK Zorg passende zorg kan leveren die aansluit bij uw zorgvraag. De bestede tijd van de consulterende behandelaar wordt dan in rekening gebracht.

Worden medicatie gerelateerde behandelingen ook gedeclareerd?

Bij HK Zorg kunt u ook terecht met een medische hulpvraag. De tijd die de behandelaren besteden aan een medicatieconsult wordt in rekening gebracht. Ook als een behandelaar contact legt om het effect van de medicatie te controleren of als er een recept moet worden uitgeschreven wordt dit in rekening gebracht.

Welke informatie staat er op mijn factuur?

Op uw factuur en op het overzicht van uw zorgverzekeraar staat de volgende informatie:

 • De behandelaar;

 • De zorgvraagtypering;

 • De DSM-classificatie;

 • De duur van de behandeling (HK Zorg werkt volgens de spelregel Planning=Realisatie);

 • De plek waar de zorg is geleverd;

 • De geleverde zorgprestaties die kunnen bestaan uit de volgende categorieën;

  • Consult diagnostiek: Een consult met enkel als doel het vaststellen van een diagnose.

  • Consult behandeling: Een consult waarin u verder wordt behandeld naar aanleiding van uw diagnose.

  • Intercollegiaal overleg: Wanneer uw behandelaar het noodzakelijk vindt voor uw behandeling om in overleg te gaan met een collega.

  • Reistijd: Wanneer de behandelaar naar u toe moet komen.

  • Groepsconsult: Consult in groepsverband.

  • Indien er sprake is van een groepsconsult: groepsgrootte tijdens het consult.

 

Kan mijn behandeling ook particulier vergoed worden?

Uw behandeling kan ook geheel particulier vergoed worden. Wij hanteren hier de tarieven van de NZA voor. Een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk. Naast tijd voor behandeling in de behandelkamer is er ook tijd nodig voor dossiervorming. Deze kosten worden ook doorberekend op uw factuur.

Zorgkostenplafond Zilveren Kruis
AdobeStock_273755387 (1).jpeg
20210909082936_IMG_0707.JPG
20210909082951_IMG_0708.JPG
Modern Office Building
Accountancy
Kan mijn behandeling ook particulier vergoed worden?
bottom of page